Dödsbränderna fortsätter att minska – lägsta sedan 1998

Trenden med att allt färre dör i bränder fortsätter att hålla i sig. I fjol omkom 82 personer i bränder. De senaste fyra åren har under 90 personer omkommit jämfört med de första åren på 00-talet. 2001-2003 då 154, 158 respektive 162 personer avled.

Varje avliden är naturligtvis en för mycket men sett i ljuset av att befolkningen under samma tid ökat med 1,5 miljoner är dödsbränderna anmärkningsvärt få. En bidragande orsak till att färre avlider är att allt fler har en brandvarnare installerad i bostaden. Vi har gått från 60 % 1996 till 88 % år 2018.

Brandvarnare räddar liv

Enligt Brandskyddföreningens analys beror en stor del av minskningen av antalet döda i bränder på att allt fler hushåll har brandvarnare. Förekomsten av fungerande brandvarnare har ökat från 60 procent år 1996 till 88 procent år 2018.

– Att allt fler hushåll har brandvarnare samtidigt som dödsbränderna minskar är ingen slump. Vi ser det som ett bevis på att brandvarnare är en effektiv brandskyddsåtgärd i bostäder. Det absolut viktigaste när det handlar om brand är att man blir uppmärksammad i ett tidigt skede så man hinner agera innan branden sprider sig. Det är när man sover som man är som mest försvarslös mot rök och brand – och då är brandvarnaren en bra livförsäkring. Trots det saknar fortfarande uppemot en halv miljon hushåll en fungerande brandvarnare, säger Ville Bexander. 

Ålder, social utsatthet och funktionshinder ökar risken att omkomma

Målgrupper som varit svår att nå och påverka med olika informationsinsatser är äldre, socialt utsatta och funktionshindrade. Dessa är överrepresenterade i statistiken över döda i bostadsbränder. Och det är just i bostaden som merparten av alla döda bränder inträffar. Det pågår olika projekt i kommunerna för att nå de utsatta grupperna med både information och förbyggande åtgärder som funktionskontroll av brandvarnare, installera spisvakt och andra tekniska lösningar.

Svenska Brandskyddsföreningens rapport