Söktjänster granskas efter Kammarrättsdom

Uppdaterad 2024-03-26; 01.10

Mål 6027-23

Efter Kammarrättens dom mot Prolegia har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutat att särskilt granska alla söktjänster med frivilligt utgivningsbevis.

Bakgrunden är rekryteringsbolaget Prolegia hos Åklagarmyndigheten begärde ut vissa allmänna handlingar ur två brottmål. Åklagarmyndigheten beslutade att inte lämna ut de begärda handlingarna med hänvisning till att bolaget inte som huvudsaklig verksamhet sysslade med journalistisk utgivning. Bolaget överklagade beslutet med hänvisning till undantagen i dataskyddsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Man registrerade också ett så kallat frivilligt utgivningsbevis men av bolagets verksamhetsbeskrivning kunde man inte utläsa att det ägnade sig åt journalistisk verksamhet. Istället framgick det att bolagets verksamhet utgjordes av bakgrundskontroller och konsultverksamhet inom rekrytering.

Frivilliga utgivningsbevis under lupp

Det som i normala fall är sekretessbelagda uppgifter enligt OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) och dataskyddsförordningen (GDPR), får i under vissa omständigheter lämnas ut till ett bolag som har ett så kallat frivilligt utgivningsbevis. Utlämning av personuppgifter är också möjligt även om det avser mycket känsliga personuppgifter som t ex inkomst, domstolshandlingar, brottsbelastning och skulder hos Kronofogden. Söktjänsten hanterar rent tekniskt informationen i en databas och ansvarar också för att de uppgifter de publicerar är korrekta. Om någon uppgift är felaktig kan en privatperson framföra klagomål och begära rättelse. Trots att möjligheten till rättelse finns har många personer upplevt att söktjänsterna är ovilliga att ta ansvar för de uppgifter de publicerar. I ett parallellt ärende har en privatperson stämt Mr Koll för grovt förtal.

Inom säkerhetsbranschen och bland rekryterare används möjligheten att få ut mycket känslig information om privatpersoner regelmässigt. Det är till och med möjligt att få ut information om en person varit intagen för psykiatrisk vård. Ett av bolagen är alltså Prolegia som utvecklat en något som kan jämföras med en brottsdatabas. För brottsdatabaser finns det särskilda regler enligt Brottsdatalagen. Vem som helst får inte samla in uppgifter för systematisk bearbetning i ett datasystem. Ett privat företag kan få tillstånd att göra sådan insamling under vissa förutsättningar men de förutsättningarna ansåg vare sig Förvaltningsrätten eller Kammarrätten var uppfyllda i det här målet.

Kraftig begränsning av söktjänsternas tillgång till känslig information

Målet är intressant eftersom det är första gången de tillfälliga utgivningsbevisen prövas rättsligt. Och det är troligt att Prolegia kommer att försöka att gå hela vägen till EU-domstolen. Men under tiden kommer nu IMY att granska alla bolag med så kallade tillfälliga utgivningsbevis som erbjuder söktjänster som kan innehålla mycket känsliga personuppgifter.

Om Kammarrättens dom står sig hela vägen till EU-domstolen då kommer söktjänsternas information att begränsas kraftigt. Några kan till och med behöva upphöra med sin verksamhet.