Så arbetar Region Stockholm efter den höjda terrorhotnivån

2023-08-17; kl 17.41

Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. Oavsett vilken terrorhotnivå som gäller i Sverige arbetar regionen kontinuerligt med beredskap inför allvarliga händelser och samhällsstörningar. Det finns en väl etablerad organisation och planering samt en nära samverkan med myndigheter och övriga aktörer.

– Region Stockholm är och ska alltid vara förberedd på allvarliga händelser och samhällsstörningar, oberoende av terrorhotnivå. Vi är givetvis vaksamma och följer utvecklingen noga. Det finns en stor erfarenhet av att ha hanterat flera allvarliga händelser inom regionen sedan tidigare, säger Rickard Sundbom, administrativ direktör på Region Stockholm.

– Vi arbetar kontinuerligt med vår beredskap både före, under och efter en allvarlig händelse. Det innebär exempelvis utbildning och övning, riskbedömningar inför händelser och evenemang och säkerställande av korrekt säkerhetsutrustning- och rutiner. Vi har även en nära samverkan med andra samhällsaktörer i Stockholms län, inte minst polismyndigheten, säger Rickard Sundbom, administrativ direktör på Region Stockholm.

Så här arbetar Region Stockholm vid en allvarlig händelse

Region Stockholm arbetar efter krisberedskapssystemets principer för krishantering. Dessa principer är ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Planer är framtagna för att kunna arbeta före, under och efter en allvarlig händelse eller samhällsstörning i samtliga verksamheter.

Regionens funktion Tjänsteman i Beredskap (TiB) tar emot larm dygnet runt årets alla dagar gällande händelser och stora samhällsstörningar. När allvarliga händelser inträffar finns krisledningsorganisationer på regional och lokal nivå som hanterar händelsen.

Beredskapslägen

Är händelsen allvarlig och av större karaktär beslutas det om att en krisledningsorganisation ska startas. Det beslutas också om vilket beredskapsläge som intas. De tre beredskapslägena inom Region Stockholms hälso- och sjukvård är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Övning, utbildning och samverkan

I Region Stockholm utbildas och övas samtliga verksamheter på både lokal och regional nivå kontinuerligt. Kris- och katastrofmedicinska utbildningar ges årligen till regionens vårdverksamheter.

Region Stockholm är också medlem i Samverkan stockholmsregionen, SSR, som är en etablerad samverkan mellan aktörer i Stockholmsregionen och som tillsammans ansvarar för att hantera störningar och krissituationer i Stockholms län. Inom SSR sker en kontinuerlig samverkan med aktörerna för att planera beredskapen Stockholms län samt skapa och dela gemensamma lägesbilder.

Text: Region Stockholm