Olycka med farligt gods på Sävenäs bangård i Göteborg – tankvagnar kolliderade

Två godsvagnar under rangering kolliderade tidigt på morgonen inne på Sävenäs godsbangård i centrala Göteborg. Larmet inkom till räddningstjänsten vid 04.35. Två godsvagnar har vält. De är eller har varit lastade med Etylenoxid respektive Väteperoxid. Hela bangården är avspärrad för all tågtrafik vilket också påverkar persontågstrafiken till och från Göteborgs centralstation. Ett riskavstånd med en radie på 600 meter har upprättats medan Räddningstjänsten Storgöteborgs personal undersöker om det uppstått eller finns risk för läckage. Arbetet är tidskrävande, farligt och påfrestande för personalen eftersom man måste arbeta med speciell skyddsutrustning.

Godsvagnarna har undersökts och det har konstaterats skador på en av vagnarna men skyddshöljet har inte skadats och inget läckage har kunnat detekterats. Räddningspersonal har förberett för att snabbt kunna hantera eventuellt läckage. Man använder sig också av drönare som från luften kan skicka bilder till räddningsledaren om t ex vagnarnas position och eventuellt läckage.

På plats finns ett ett 10-tal enheter och ca 40 brandmän. Dessutom finns specialresurser, räddningsledning, poliser och sjukvårdsresurser på plats. Samverkan sker även med Göteborgs stad, Trafikverket och andra myndigheter. Det kan eventuellt bli aktuellt att stänga E20 förbi Sävenäs. Verksamheter inom säkerhetsavståndet har antingen utrymts eller inrymts och gator har stängts av.

Uppdatering klockan 11:07

Det finns i nuläget ingen prognos om när räddningsinsatsen kan vara avslutad. All tågtrafik ligger nere och verksamheter inom riskområdet har i vissa fall evakuerats. Det finns omfattande avspärrningar av gator och vägar i anslutning till riskområdet och dessa kommer att gälla så länge som räddningsledaren anser att det är nödvändigt.

För närvarande är risken för brand eller explosion låg men skulle innehållet i de välta godsvagnarna komma i kontakt med syre finns en överhängande risk för brand och/eller explosion. Bärgningsarbetet kan komma att bli komplicerat och medföra vissa risker.

Uppdatering klockan 15.14

Klockan 14.25 meddelade räddningsledaren att det avspärrade riskområdet minskas till en radie om 100 meter. Nu påbörjas en kritisk fas med flyttning och lossning av skadade vagnar. Denna fas kan tidsmässigt vara utdragen då varje moments risker måste analyseras noga. Räddningstjänsten förbereder motåtgärder och metoder för om något i denna fas går fel. Om så sker kommer avspärrningarna att utökas. Allmänheten uppmanas fortsatt att hålla sig informerade via Sveriges Radio P4 Göteborg.

För mer information uppmanas allmänheten i Göteborg att hålla sig informerade via Sveriges Radio P4 Göteborg eller via Krisinformation.se. Man kan också ringa informationsnumret 113 13 för aktuell information.

Uppdatering klockan 18.00

Räddningstjänsten meddelade klockan 18 att man nu påbörjar arbetet med att lyfta och flytta den ena av de två skadade tankvagnarna från rangerbangården i Sävenäs. Arbetet har föregåtts av en noggrann planering. Resursuppbyggnad har skett under dagen och undersökningar har så långt det är möjligt gjorts av de skadade tankvagnarna. Eftersom man inte kunnat undersöka den skadade tankvagnen fullständigt finns det en liten risk för att ett läckage uppstår i samband med lyftet och transporten. För den händelse att så sker finns räddningstjänsten på plats med egen personal, ledningsfunktioner och metoder. Trafikverket och andra specialister har under dagen bistått räddningstjänsten med undersökningar och analyser av risker. Beredskapen är alltså fortsatt mycket hög även om risken för allmänheten i området bedöms som små.

Rättelse

I en tidigare version uppgav vi att det var två godståg som kolliderat. Senare uppgifter visar att det var två godsvagnar med tankar innehållande farliga kemikalier som stött ihop kraftigt vid rangering. En av godsvagnarna har då fått kraftiga skador i höljet som omsluter tanken. Dessa skador har inte orsakat något läckage.

Länkar

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – nr 4

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – nr 3

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – uppdatering nr 2

Räddningstjänsten Storgöteborg om kollision mellan två godståg –

Räddningsinsats i centrala Göteborg – tågkollision – Polisen Göteborg

Godsvagnar med farligt gods i kollision på Sävenäs bangård – Göteborgs Posten

Viktigt meddelande till allmänheten i Göteborg – Sveriges Radio P4 Göteborg