Myndigheter får uppdrag att planera för en andra våg av pandemin

Regeringen gav idag Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna i uppdrag att utveckla planer för att hantera en andra våg av covid-pandemin. Även om smittspridningen för tillfället har avtagit ganska mycket säger Folkhälsomyndigheten att det finns en risk för en andra våg av covid-19.

Därför gav regeringen idag de olika krishanterande nationella myndigheterna uppdraget att inom sitt område och i nära samverkan med de andra myndigheterna samt SKR att utarbeta planer för hur en andra våg av smittspridning ska hanteras.

–  Antalet som blir allvarligt sjuka i covid-19 fortsätter att minska vilket är glädjande. Samtidigt måste vi förbereda oss för att smittspridningen kan blossa upp igen. Då är det viktigt att vi har en så god krisberedskap som möjligt för att minimera effekterna, säger socialminister Lena Hallengren.

Kommunikationsinsatser

MSB får nu uppdrag att förbereda och samordna informationsinsatser mellan de olika myndigheterna.

–  Uthålligheten hos oss alla är en annan kritisk faktor. Därför kommer det att krävas ytterligare samordnade informationsinsatser under hösten, som regeringen gärna ser att MSB förbereder inför, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Scenarier för lokal och regional smittspridning

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. För de olika scenarierna ska bland annat centrala antaganden, antal smittade och antal dödsfall redovisas. Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli 2020 informera Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna om de scenarier som myndigheten tagit fram.

–  För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko

Redovisas 1 september

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tar fram ska sedan

  • Folkhälsomyndigheten bedöma vilka insatser som bör genomföras inom myndighetens ansvarsområde för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall,
  • Läkemedelsverket ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av sådana utbrott,
  • Socialstyrelsen bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att effektivt hantera nya utbrott,
  • MSB bedöma vilka insatser som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan hur dessa insatser ska genomföras (för MSB:s del handlar det främst om att hålla i och driva på samordningen mellan ansvariga aktörer för samhällsviktig verksamhet, ansvara för samordningen vad gäller kriskommunikation bland annat genom riktade informationsinsatser samt att kunna stödja med transport- och logistikfrågor vad gäller skyddsmateriel),
  • länsstyrelserna ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella (till exempel vägledning, tillsyn och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar), samt ta fram en plan för hur dessa skulle kunna genomföras. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna ska slutredovisa uppdraget senast den 1 september 2020