IMY ser över sin hantering av klagomål mot innehavare av utgivningsbevis

Pressmeddelande från IMY den 15 mars 2024.

IMY ser nu över sin hantering av klagomål mot innehavare av så kallade frivilliga utgivningsbevis. Bakgrunden är att kammarrätten har gjort bedömningen att grundlagsskyddet för utgivningsbevis inte alltid har företräde framför EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

Innehavare av frivilliga utgivningsbevis har enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ett grundlagsskydd för sin publicering av personuppgifter. IMY tar emot många klagomål mot innehavare av utgivningsbevis. Klagomålen avser ofta företag som tillhandahåller söktjänster på webben med personuppgifter som namn, adress och brottmålsdomar. Hittills har IMY, i enlighet med svensk domstolspraxis, avslutat sådana klagomål utan att inleda tillsyn, om det inte funnits något undantag från grundlagsskyddet. 

Svenska domstolar har hittills gjort bedömningen att grundlagsskyddet har företräde framför dataskyddsförordningen. Kammarrätten i Stockholm har nu i en dom den 13 mars gjort en annan bedömning. Enligt kammarrätten innebär principen om EU-rättens företräde att det svenska grundlagsskyddet inte alltid ska ha företräde framför dataskyddsförordningen för innehavare av utgivningsbevis. Kammarrätten konstaterar att en avvägning måste göras i varje enskilt fall mellan det integritetsskyddsintresse som kommer till uttryck genom dataskyddsförordningen och grundlagsskyddet i TF och YGL. 

IMY uppfattar att kammarrättens avgörande innebär en förändring av tidigare domstolspraxis och kommer nu att analysera vad avgörandet innebär för IMY:s hantering av klagomål mot innehavare av utgivningsbevis. Det kan leda till att IMY kan komma att inleda tillsyn med anledning av sådana klagomål.

Frågan om systemet med frivilliga utgivningsbevis är förenligt med EU-rätten har varit föremål för flera statliga utredningar. IMY har vid upprepade tillfällen i bland annat remissvar belyst hur de frivilliga utgivningsbevisen får allvarliga konsekvenser för enskildas personliga integritet.

Länk till Kammarrättens dom