Förslag om elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården lämnas på remiss

Big data. Information concept. 3D render

Maria Jacobsson, rättschef på E-hälsomyndigheten, fick i juni 2022 i uppdrag att biträda Socialdepartementet med att utreda elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Förslagen som utredningen har inkommit med till Socialdepartement har regeringen beslutat om ska gå på remiss.

– Den digitala tillgången till journalen för barn och unga har varit komplicerad över längre tid och det har därför funnits behov att se över frågan. Vi ser nu fram emot att hämta in åsikter från remissinstanser för att hitta efterlängtade patientsäkra lösningar på journalåtkomsten för barn och unga och för deras vårdnadshavare innan regeringen tar ställning, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Utredningen ger förslag om ändringar i patientdatalagen, lagen om nationell läkemedelslista och offentlighets- och sekretesslagen som innebär att vårdnadshavare får medges elektronisk tillgång till sina barns hälso- och sjukvårdsuppgifter och att barn som har fyllt tretton år får medges elektronisk tillgång till sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. Uppgifterna får inte göras tillgängliga för vårdnadshavaren om ett barn som fyllt tretton år motsätter sig det.

Utredningen föreslår också vissa skyldigheter för vårdgivare, E-hälsomyndigheten och för hälso- och sjukvårdspersonal i samband med detta. Skyldigheterna rör bland annat att spärra uppgifter som omfattas av sekretess för vårdnadshavare eller barnet självt samt att informera barnet om dess rätt att motsätta sig att vårdnadshavare tar del av uppgifterna.