Stort intresse för Twitterutmanaren Threads

Under veckan som gått har Twitterutmanaren Instagram Threads fått ett kraftigt ökat antal användare. Enligt officiella uppgifter har nu plattformen ca 90 miljoner användare. Enkelt uttryckt kan man beskriva Threads som ett Instagram utan bilder. Du måste dessutom redan ha ett Instagramkonto eller skaffa dig ett om du vill bli användare.

Lanseringen av Threads kom lägligt efter det att Twitters ägare Elon Musk bestämde sig för att begränsa antalet Tweets som användarna kunde läsa. Kritiken lät inte vänta på sig och efter det har mycket varit oklart kring hur Twitters nyckfulla ägare tänker sig framtiden för Twitter.

För användare i Europa lär det dröja innan man kan skapa konton och använda plattformen. Enligt Meta behöver man förhålla sig till GDPR-direktiven och det kräver en omfattande juridisk granskning för att inte riskera att rättsliga åtgärder.

Över 1.000 cyberattacker mot hälsa- och sjukvård

Hälsa- och sjukvården utsattes för 1.039 cyberattacker det senaste halvåret, enligt cybersäkerhetsbolaget Checkpoint. Attackerna har bl a drabbat larmanordningar som äldre och funktionshindrade fått installerade för att kunna larm personal i nödsituationer. Andra attacker har riktat sig mot sjukhusens hemsidor genom att förövarna utför överbelastningsattacker. Åter andra IT-incidenter handlar om s k spoofing och phishing.

Hyltes trygghetslarm slutade fungera

I Hylte kommun orsakade en cyberattack den 23 mars mot en underleverantör ett allvarligt avbrott i kommunens trygghetslarm. Kommen har beredskap för att hantera en sådan händelse. Man kallade in extra personal, tog kontakt med alla brukare och inrättade ett särskilt nödnummer dit man som brukare kunde ringa om man behövde hjälp. I efterhand har kommunen kunnat konstatera att inga incidenter rapporterats.

Regelbundna övningar

Varje år övar kommunen på ett scenario där en krissituation uppstår i någon samhällsviktig funktion eller tjänst. Förra året var scenariot ett nationellt strömavbrott orsakat av en cyberattack mot elsystemet. Under övningen uppstår olika oväntade händelser som successivt blir allt mer besvärliga att hantera. En av de funktioner som slutade att fungera var just trygghetslarmen.

Genom att man övat på en sådan händelse hade alla den i färskt minne vilket gjorde att man snabbt kunde agera för att säkerställa att alla invånare med trygghetslarm kunde känna sig trygga om de behövde akut hjälp i hemmet.

Personuppgiftsläcka hos leverantören

När leverantören drabbades av cyberattacken konstaterade denne också att personuppgifter hade läckt till angriparen. En sådan händelse är desto svårare att hantera eftersom man som kommun inte har kontroll över skeendet. I Hylte följde man de riktlinjer och rutiner som finns genom att utreda och anmäla händelsen till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). Kommunens egen utredning visade att de personuppgifter som läckt var av låg känslighet ur integritetsskyddssynpunkt.

Specialistfunktioner samordnade riskanalys

När en personuppgiftsincident sker i en kommun involveras flera olika specialist- och stödfunktioner. Det handlar om informationssäkerhetssamordnare, dataskyddsombud, säkerhet- och beredskapsfunktionen, IT, jurist, berörda versamhetschefer och även kommundirektören. Om man misstänker att det skett en personuppgiftsläcka ska man inom 72 timmar anmäla händelsen till IMY från det man fått kännedom om incidenten. Eftersom flera funktioner behöver involveras är tidsfristen relativt tight. Det gäller att ha rätt prioriteringar och alla gör det som behöver göras.

Framgångsfaktorer

Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer och rutiner. Nyckelfunktioner behöver få tydliga mandat att agera för att minimera konsekvenserna av en cyberattack. Ensam är inte stark. Sök stöd och hjälp av varandra både inom organisationen och utanför organisationen. Jobbar man i en kommun eller region sök hjälp hos grannkommunen. Och naturligtivs är det viktigt att ta till vara de kompetenser som finns i verksamheten.

Ta reda på fakta. Verifiera! Fatta ett inriktningsbeslut. Agera utifrån vad ni vet men ta samtidigt med osäkerhetsfaktorer. Var beredd att ompröva beslut om ny information framkommer.

Läs mer

Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer (MSB)

Informationssäkerhet.se (Myndighetsgemensam sida)

CERT.se (IT-incidentberedskap)

Kompetensutveckling

SAS-strejken över – trafiken återupptas omgående

CET: 06.45 – Uppdaterad: 06.56

SAS och de skandinaviska pilotfacken i Danmark, Norge och Sverige är överens som ett nytt 5,5 årigt avtal. Strax före halv fyra på tisdagsmorgonen blåstes strejken formellt av. Det innebär enligt bolaget att alla planerade flygningar i dag med några undantag kommer att genomföras.

Enligt SAS har runt 370.000 resenärer drabbats av den 15 dagar långa strejken. Kostnaden för bolaget i förlorade intäkter och kompensationer till kunderna uppgår till ca 1,5 miljarder svenska kronor. Piloterna har fått igenom ett viktigt krav i förhandlingarna som innebär att 450 piloter successivt återanställs fram till 2024.

FI förordnar revisor efter it-incident i Swedbank

CET: 10.38

Finansinspektionen (FI) utser en revisor för att kartlägga den it-incident som inträffade hos Swedbank natten mellan 28 och 29 april och som medförde felaktiga saldon på kunders konton.

Förordnandet sker med stöd av 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Den förordnade revisorn har i uppdrag att kartlägga händelseförloppet som ledde fram till incidenten, hur incidenten hanterades och åtgärdades samt bankens kontroller och beredskap.

Revisorn kommer att dokumentera sina iakttagelser i en rapport till FI. FI beslutar därefter om vidare hantering.

Text: Finansinspektionen

Källa: Finansinspektionen

Kraftiga börsfall på världens aktiebörser

CET 20.31

Börsen i Stockholm liksom många av världens börser föll idag kraftigt. De breda indexen slutade vid börsens stängning på minus 4,5 %.

Bakgrunden till börsfallen är stigande oron för accelererande inflationen i USA. Det i sin tur kan leda till räntehöjningar. Det spända läget mellan Västeuropa och Ryssland, och komponentbristen när det gäller halvledare bidrar ytterligare till osäkerheten.

Många experter pekar också på att världens börser i bl a Sverige och USA länge är för högt värderade. Många tillväxtbolag är högt belånade vilket ökar riskerna för investerarna som nu väljer att i många fall minska riskexponeringen. Även Bitcoin faller och ligger nu på 33.800 dollar för en Bitcoin.

Börsfallen vi upplever nu är det kraftigaste sedan 2020. Kraftiga börsfall kan påverka samhällsekonomin i hög utsträckning om återhämtningen uteblir. Småsparare måste nu vara mycket uppmärksamma och vidta kloka åtgärder. Behöver man pengar på kort sikt och tror att börsen kan falla ytterligare kan det vara ett alternativ att sälja och ta eventuella vinster eller förluster nu. Är man långsiktig kan det vara bättre att ligga kvar med sina positioner och vänta ut stormen. För den som är likvid och som har råd att ta kalkylerade risker kan det vara läge att att köpa på sig billiga aktier i bolag med i grunden sunda finanser.