Vårdnadshavarens deltagande i vård av sina barn

Som vårdnadshavare har man vanligtvis rätt att ta del av och påverka sitt barns vård och behandling hos vårdgivare. Det förväntas att du aktivt ser till att ditt barn får den sjuk- och hälsovård som barnet är i behov av. Även det minderåriga barnet har rätt att vara delaktig i sin egen vård och behandling. Barn är man till man är 18 år. Jag kommer här att gå igenom vad som allmänt gäller för vårdnadshavare och minderåriga i samband med hälsa- och sjukvård.

När barnet kontaktar vården utan vårdnadshavares vetskap

Ett barn kontaktar ibland vården utan vårdnadshavarens vetskap.

Det händer att barn själva tar kontakt med vården utan att du är inblandad. Det kan till exempel vara att hen kontaktar ungdomsmottagningen eller vårdcentralen.

Barnet kan få hälsorådgivning utan att en vårdnadshavare är med. Hälsorådgivningen kan till exempel vara rådgivning kring preventivmedel och råd om bättre levnadsvanor. Barnet kan även få vård utan att någon vuxen är med, till exempel behandling om hen är sjuk och behöver vård som inte kan vänta.

Om det i mötet med barnet kommer fram något allvarligt som rör barnets skydd och hälsa behöver vårdpersonal informera dig. Men om det kan göra det värre för barnet får de inte berätta något.

Vårdpersonal är skyldig att anmäla oro för barnet till kommunens socialtjänst, om barnet riskerar att fara illa på något sätt.

Barn kan prata enskilt med vårdpersonal

Barn bör ha möjlighet att få tala enskilt med vårdpersonal om de vill. Barn tar alltid stor hänsyn till de vuxnas känslor, och forskning visar att det är bra för barnet att få prata enskilt med personalen. När vårdpersonalen vill prata enskilt med barnet är det en del i deras arbetssätt för att hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Barn ska också få egen information, råd och stöd från vårdpersonalen. Det gäller när någon närstående har en fysisk eller psykisk sjukdom, ett missbruk, en funktionsnedsättning, är utsatt för våld eller om någon dör. Här kan du läsa om hur du då kan prata med barnet. För barn finns en text om när någon vuxen i barnets familj inte mår bra.

Läsa barnets journal och göra vårdärenden på 1177.se

Både du och barnet kan vid alla åldrar begära att få papperskopior på journalen. När barnet blir äldre och mer mogen ska hen samtycka till att journalkopior lämnas ut till dig. Det innebär att vårdgivaren gör en s k menbedömning av din begäran om utlämning av journalen. I en s k menbedömning tittar man på om utlämnandet kan leda till skada för barnet. Beslutet meddelas skriftligt och kan överprövas om du som vårdnadshavare inte är nöjd med beslutet.

På 1177.se finns e-tjänster för vård. Det går bland annat att boka tider och förnya recept. Du kan logga in och göra ditt barns ärenden på 1177.se tills hen fyller 13 år. Därefter behöver barnet en egen inloggning för att kunna göra ärenden.

Som vårdnadshavare kan du också läsa barnets journal på 1177.se tills hen fyller 13 år. Barnet kan läsa sin journal digitalt från den dag hen fyller 16 år. 

Du kan få förlängd åtkomst till journalen

Det finns möjlighet att få förlängd åtkomst till ditt barns journal digitalt även efter barnet har fyllt 13 år. Då får du göra en ansökan tillsammans med barnet och vårdpersonal. Det kan vara om barnet till exempel har en kronisk sjukdom, en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl.

Flera lagar med rättigheter

Flera olika lagar beskriver hur vården ska informera och ge medbestämmande åt barn, unga och deras vårdnadshavare. Mest stöd finns i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Sverige har också skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. I den står bland annat att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård. Där står också att de har rätt till personlig integritet, rätt att få anpassad information och att få säga sin åsikt.

Sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det ska göra barnets rättigheter starkare. Det ökar bland annat kraven på vuxna att alltid ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnet bästa, och göra så att barnet kan vara delaktig i vården.