Regeringen sammankallar krishanteringsrådet

Konsekvenserna av coronavirusets spridning över världen och i Sverige gör nu att regeringen sammankallar krishanteringsrådet för ett möte måndagen den 2 mars. Syftet är att se till att myndigheterna som ingår i rådet samordnar arbetet med smittskyddet på bästa möjliga sätt. Det är också ett sätt för regeringen att snabbt kunna vidta olika åtgärder för att dämpa konsekvenserna av en pandemi i Sverige.

Foto: CDC/AFP – Uppförstoring av coronaviruset.

Det är viktigt att betona att det just nu inte föreligger någon pandemisituation i Sverige. Det finns i nuläget tillräckliga resurser i form av vårdplatser, skyddsutrustning och personal för att hantera de fall som under dagen har detekterats. Däremot finns det indikationer internationellt på att coronaviruset kan uppträda oberäkneligt. Det kan finnas fler orsaker som t ex att individen är multisjuk eller tillhör någon av riskgrupperna. Kunskaperna om hur viruset sprids är begränsade men det forskas just nu intensivt över hela världen. Och det är mot denna bakgrund som det också är viktigt att Sverige har upprätthåller en god förmåga att hantera en snabb smittspridning.

Enligt WHO har hittills 82.100 fall detekterats och ca 2.800 har avlidit. I Kina börjar man tala om en avmattning av antalet insjuknade men det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser av minskningen. Samtidigt sprider sig viruset i Europa, Sydamerika och Afrika. I Europa är Italien värst drabbat med över 650 fall och 17 döda.

Som arbetsgivare är man skyldig att göra en fortlöpande riskbedömning av anställdas exponering för coronasmitta. Det innebär att arbetsgivaren kan införa långtgående restriktioner och skyddsåtgärder för arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten tillhör coronaviruset riskklass 3 på en 4-gradig skala. Flera företag med verksamhet i flera länder har valt att stänga ner sina butiker och kontor i drabbade länder. Även i Sverige har företag stängt kontor och skickat hem sina anställda för att arbeta hemifrån. Flera företag har också förbjudit sina anställda att resa utomlands såväl i tjänsten som privat.

Det bästa sättet att skydda sig mot coronasmittan är att:

  • undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Länkar

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset

Flera nya fall av coronasmittade patienter

Arbetsmiljöverket om riskbedömning av coronavirus

1177.se om det första coronafallet i Region Stockholm

Är er verksamhet rustad för pandemi?

Sedan början på januari i år har vi nåtts av allt fler uppgifter om coronavirusets spridning. Initialt var det primärt den kinesiska staden Wuhan i Kina som var utbrottets epicentrum. Efter hand har smittspridningen likt ringar på vattnet fortplantat sig till hela det Kinesiska fastlandet, grannländer och nu även fått fotfäste i Italien.

Utifrån officiella uppgifter ligger dödligheten i COVID19 (nCoV19) på ca 3 %. Antalet smittade individer uppgår till ca 79.000 varav ca 2.470 har avlidit. I Italien finns just nu 161 smittade varav två avlidit vilket statistiskt motsvarar ca 1,5 %. Vi vet att smittspridningen ännu sker okontrollerat och därför kan mörkertalet vara betydligt större än det vi ser i det inrapporterade materialet.

Den kommande veckan kan bli avgörande för hur svenska myndigheter väljer att möta smittspridningen. Och då infinner sig en allvarlig och viktig fråga: Hur väl rustade är er verksamhet för en pandemi?

Vad händer om nyckelpersoner insjuknar och blir långvarigt borta från jobbet? I värsta fall avlider? Vilka är era kunder och leverantörer, och hur påverkas de, och vilka åtgärder har de vidtagit? Om er tillverkning sker i Asien, vilka möjligheter har ni att flytta verksamheten? Hur klarar ni ett större intäktsbortfall med minskad vinst eller rentav förluster som följd? Går intäktsbortfallet att ta igen senare? Hur ser er omvärldsbevakning ut? Behöver den kompletteras och fördjupas? Behöver ni permittera eller sägas upp personal? Vilket arbetsgivaransvar har ni och hur kommer det att påverka företags verksamhet?

Frågorna är många och det kan kännas övermäktigt att sätta sig in i vad det är som händer. Men helt klart måste ni som ägare agera och vidta åtgärder. Därför måste snarast höja er krisberedskap och snabbt ta fram handlingsplaner för hur ni ska överleva en pandemi.

Den kommande veckan kan bli avgörande. Har er verksamhet en krisplan?

Länkar:

Arbetsmiljöverket om riskbedömning av coronasmitta

Folkhälsomyndighetens löpande uppdateringar om coronaviruset

Stormvarning stoppar skånska tåg

SMHI och dess danska motsvarighet DMI varnar nu för ett omfattande lågtryck som kommer att beröra delar av Sydsverige och delar av Danmark. För Sydsveriges del innebär det upp till 25 meter per sekund i stormbyarna vilket kan ställa till med rejäla problem i bl a tågtrafiken och elförsörjningen.

Trafikverket har som en försiktighetsåtgärd beslutat att ställa in tågtrafiken från söndag eftermiddag och fram till måndag morgon då stormen väntas ha avtagit. Elbolagen har meddelat att man kommer att ha extra personal i beredskap för att hantera nedfallna elledningar.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm och även varningar för mycket besvärliga väderförhållanden som kan innebära högt vattenstånd och kraftigt regn.

Ställ undan lösa föremål

Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Skåne Nordväst uppmanar allmänheten att ta bort alla lösa föremål på tomten och till allmän försiktighet om man ska ge sig ut i den hårda blåsten. Lösa föremål kan flyga iväg med den följden att människor, bilar och annan egendom kan skadas.

AI-företag förutsåg coronautbrottet

Sveriges Radios Ekonomiekot Extra berättar idag om ett ett kanadensiskt hälsoövervakningsföretag som använder Artificiell Intelligens (AI) för att samla in, sammanställa och analysera hälsodata på internet. De kunde redan i slutet på december förra året varna för ett möjligt större utbrott av coronavirus i Kina och dess grannländer.

Varningarna kunde grundas på att bolaget BlueDots AI-program som analyserade mängder av texter som handlade om sjukdomsutbrott av coronavirus. Kunderna varnades och kunde då vidta åtgärder för att höja sin beredskap och minimera eventuella skadeverkningar i verksamheten.

En del menar att de nationella smittskyddsmyndigheterna och WHO arbetar med för gamla verktyg. Genom att kombinera AI med maskininläsning skulle man snabbare kunna se stora sjukdomsutbrott och därmed tidigare kunna skydda riskgrupper och befolkningen i allmänhet vilket i sin tur kan minska påfrestningarna på samhället.

Källa: Ekonomiekot Extra

Länkar

BlueDot

SAS Institute

UD begär stöd av MSB för evakuering av svenskar i Wuhan

MSB har under torsdagskvällen fått en begäran från UD om att bistå i samband med en assisterad hemresa för svenskar från Wuhan i Kina. UD efterfrågar stöd för att säkerställa informationsutbyte till berörda aktörer i Sverige samt personal med smittskyddskompetens.

På Krisinformation.se kan allmänheten hitta bekräftad information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 

Mer information om MSB:s arbete 

Uppdatering från Folkhälsomyndigheten om nytt utbrott av Coronavirus

27 januari

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen

Utrikesdepartementet avråder nu från icke-nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina eftersom de kinesiska myndigheternas spridningsreducerade åtgärder kan påverka resor inom Kina. Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste sammanställning (den 27 januari) har mer än 2 800 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och ett 80-tal personer avlidit med infektionen.

Läs mer på ECDC:s webbplats.

Enligt WHO:s senaste rapport (den 26 januari) har mer än 2000 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och ett 50-tal personer avlidit med infektionen.

De allra flesta fall har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats hos resenärer från Wuhan i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore och Australien. Fall har också nyligen rapporterats från Frankrike och USA. I Vietnam har en person insjuknat efter nära kontakt med en familjemedlem som varit i Wuhan.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. De fall som har upptäckts i städer och länder utanför Wuhan är en god indikation på en hög uppmärksamhet.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg. Enstaka fall kan dock upptäckas i landet, liksom nyligen skett i bl.a. Frankrike.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

UD avråder från resor till Hubeiprovinsen i Kina

UD avråder nu från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina som är drabbat av Coronavirusutbrottet.

UD har olika nivåer på sin avrådan. I det här fallet gäller avrådan icke nödvändiga resor, vilket innebär turistresor och liknande. UD kan också avråda från alla resor, vilket innefattar även arbetsresor. Läs mer om vad som gäller vid reseavrådan genom att följa länken nedan.

Krisinformation.se

Myndigheterna om det nya Coronaviruset

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten låg att det nya coronaviruset, 2019-nCoV, kommer att spridas i Sverige. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Utbrottet har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har upptäckts även i andra länder. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos. Folkhälsomyndigheten har sammanställt svar på vanliga frågor om sjukdomen.